Het OV-chipkaartsysteem


Het totale OV-chipkaartsysteem wordt het Scheme genoemd. Er zijn drie fundamentele eisen aan het Scheme gesteld, die leidend zijn voor het vaststellen van de inhoud ervan. Deze fundamentele eisen zijn:
 

Interoperabiliteit voor kaart, product en systeem

De OV-chipkaart, de producten en ook de systemen moeten bij alle apparatuur/systemen van alle Deelnemers kunnen worden gebruikt. Dit geldt voor alle functies die bij deze systemen mogen worden verwacht.


Integriteit

Dit aspect valt uiteen in twee deelaspecten:

 • data-integriteit: de mate waarin gegevens in het Scheme overeenkomen met de werkelijkheid. Hierbij zijn geen gegevens ten onrechte toegevoegd, verdwenen of achtergehouden.
 • proces-integriteit: de mate waarin het Scheme zich zodanig gedraagt dat vergelijkbare functies vergelijkbaar werken, ongeacht tijd, plaats of Deelnemer.

Vertrouwelijkheid

Zowel bedrijfsgevoelige gegevens als persoonsgegevens moeten door de Deelnemers van het Scheme beschermd worden tegen onrechtmatig gebruik. 

Vastlegging

Het Scheme is vastgelegd in:

 • het Handboek Regels en Procedures (HRP)
 • het Specificatie Document Open Architectuur (SDOA)
 • het Registrardocument (Registrar)
Translink beheert en onderhoudt deze documenten en stelt deze ter beschikking aan alle Deelnemers. Afspraken over onderhoud, beheer en advies bij wijzigingen zijn geregeld in de ‘Raamovereenkomst Deelname OV-chipkaart-systeem’.

Business Model

Het Business Model van het Scheme bestaat uit een aantal rollen. Vele partijen zijn betrokken bij het gebruik en de ondersteuning van de OV-chipkaart. Voor een aantal activiteiten moeten partijen aangesloten zijn op het OV-chipkaart Scheme. In dat geval worden ze Deelnemer en daarmee dus onze klant. Iedere Deelnemer speelt één of meerdere rollen en heeft een eigen belang bij het vervullen van die rol. De rolverdeling tussen de Deelnemers ligt vast. Ook liggen de regels en richtlijnen vast die de hoofdrolspelers met elkaar zijn overeengekomen. Dit is nodig om elkaars belangen en de belangen van de kaarthouders niet te schaden. Daarnaast zijn er kaders gesteld, waarbinnen de partijen hun eigen beleid kunnen ontwikkelen.
 

Organisatie OV-chipkaartsysteem

Het Business Model beschrijft de wijze waarop de Deelnemers (Translink en de OV-bedrijven) aan het
OV-chipkaart Scheme zich georganiseerd hebben:

 • Op basis van een gesloten Raamovereenkomst Deelname OV-chipkaartsysteem registreert de Scheme Provider een partij als Deelnemer aan het OV-chipkaart Scheme.
 • De Scheme Provider toetst de processen, de organisatie en de systemen van de Deelnemer aan de regels en richtlijnen van het OV-chipkaart Scheme, zoals vastgelegd in het HRP.
 • Iedere Deelnemer speelt één of meerdere rollen binnen het OV-chipkaart Scheme.
 • Iedere noodzakelijke rol wordt minstens door één Deelnemer gespeeld.
 • Noodzakelijke rollen in het Businessmodel zijn: Kaartuitgever, Co-Brander, Kaartproducent, Kaartdistributeur, Load Agent, Floatbeheerder, Dienstverlener, Clearing Operator en Scheme Provider. Daarnaast kent het businessmodel de rollen Productregisseur, Productverkoper en Bedrijvenkaartaanbieder.
 • Unieke rollen worden door precies één Deelnemer gespeeld. De unieke rollen zijn: Scheme Provider, Clearing Operator en Kaartuitgever. Deze worden ingevuld door Translink.
 • De Scheme Provider kent aan Deelnemers unieke identificaties toe die in het OV-chipkaart Scheme moeten worden gebruikt.