Beter beslissen op basis van miljarden reisbewegingen​

Vervoerders, overheden en andere marktpartijen willen meer inzicht in de vervoersstromen om de dienstverlening voor reizigers te optimaliseren. Met dit inzicht kunnen we het openbaar vervoer efficiënter en effectiever inrichten en lossen we mobiliteits- en maatschappelijke vraagstukken op.

De vraag naar inzicht groeit bij onderwerpen zoals beleidsontwikkeling en –toetsing, mobiliteitsanalyses en het leveren van sturing- en verantwoordingsinformatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan herindeling van concessiegebieden en de optimalisatie van stationsgebieden.


Betere beslissingen

Translink beheert een groeiende dataset over het gebruik van het openbaar vervoer. Deze data biedt inzicht in reisbewegingen en het gebruik van producten en diensten. Met onze kennis en expertise interpreteren wij data om hier waardevolle informatie en inzichten uit te halen. Hierbij staat de privacy van de reiziger vanzelfsprekend voorop. 

Translink helpt vervoerders, overheden en marktpartijen om betere beleidsbeslissingen te nemen, producten (door) te ontwikkelen en bij te dragen aan het oplossen van mobiliteits-en maatschappelijke vraagstukken. Inzichten verschaffen op basis van deze data kan alleen door nauwlettend rekening te houden met de marktpositie van de verschillende partijen en de geldende wet- en regelgeving.


Informatieverzoek indienen? De handleiding 'Van aanvraag tot inzicht' wijst de weg.


Landelijke OV-monitor

Het doel van de landelijke OV-monitor is om inzichten in het OV-gebruik te vergroten en informatie beschikbaar te stellen voor iedereen die hierin geïnteresseerd is.

Wij streven vooral naar inzichten die bijdragen aan het efficiënter en effectiever maken van het openbaar vervoer en bovenal de dienstverlening voor de reiziger te verbeteren.

De OV-monitor bevindt zich in de opstartfase. Momenteel worden alleen bepaalde OV-chipkaartgegevens verwerkt tot inzichten. In de toekomst willen we een completer beeld geven van het OV-gebruik met gegevens van andere betaalmethoden, zoals wegwerpkaartjes en barcodes. 

Wat we bieden

doelgerichte strategie
De data en onze kennis geven inzicht en helpen bij een doelgerichte strategie.
efficiency
Door de verkregen inzichten kunnen mobiliteitsoplossingen efficiënt worden ingezet.
kosten besparen
Meer efficiëntie betekent kansen om kosten te besparen.

DATA ANALYSIS - VAN DATA NAAR INZICHTEN

Waarom Translink

Omdat losse data en informatie nog geen inzicht bieden worden de gegevens  eerst geïnterpreteerd. Dat kan alleen door voldoende context te geven aan informatie en onderzoeksvraagstukken te begrijpen. Vervolgens wordt data vertaald naar analyses en heldere inzichten. De Informatie- en Analysedienst van Translink levert datasets, halffabricaten vanuit de informatiehuishouding en vertaalt de data naar inzichten waarmee onderzoeksvragen worden beantwoord.

Translink begeleidt het proces van aanvraag tot inzicht om ervoor te zorgen dat analyses worden uitgevoerd met oog voor de marktpositie van de betrokken partijen en met respect voor de geldende wet- en regelgeving. 


Informatiehuishouding 

De vervoerders zorgen ervoor dat het openbaar vervoer zo efficiënt en effectief mogelijk georganiseerd is. Daarom hebben de vervoerders er belang bij om inzicht te krijgen in reispatronen van reizigers. Dit inzicht is ook belangrijk voor derde partijen, zoals overheden, die (openbaar) vervoer als taak hebben en zich inzetten voor de optimalisatie en verbetering van de dienstverlening aan reizigers. Inzicht in de reispatronen wordt verkregen door statistisch onderzoek naar geaggregeerde reisgegevens, waarbij wet- en regelgeving rond privacy uiteraard voorop staan. We noemen dat ook wel de Informatiehuishouding. 


Doel datadienst Translink 

Doel is de efficiëntie en effectiviteit van het openbaar vervoer in Nederland voor de reiziger te verbeteren. Hiertoe worden losse ritten van reizigers gecombineerd tot reizen, waardoor reispatronen zichtbaar worden. Op basis van reispatronen wordt bijvoorbeeld het lijnenstelsel verbeterd en aansluitingen geoptimaliseerd. 
 

Verwerking data 

Stap 1: Pseudonimiseren 
De vervoerders slaan de transactiegegevens voor statistisch onderzoek op in een aparte database. Voordat ze de gegevens daarin opslaan, laten zij de gegevens pseudonimiseren. Bij dit pseudonimiseren worden de identificerende kenmerken in de gegevens versleuteld. Hierdoor zijn de gegevens niet zonder aanvullende informatie tot een persoon te herleiden. 

Stap 2: Informatieproducten 
Nadat de gegevens zijn gepseudonimiseerd laten de vervoerders onderzoeksbestanden maken. Deze bestanden en informatieproducten bevatten dus geen persoonsgegevens. Het gaat om een set ‘geaggregeerde’ statistische gegevens. Met die ‘geaggregeerde’, statistische onderzoeksbestanden kunnen informatieproducten gemaakt worden. 

Informatieverzoeken 

Heeft u een informatieverzoek, dan kunt u een aanvraag indienen. We beantwoorden informatieverzoeken met geaggregeerde gegevens. Het aggregeren van de gegevens is nodig om te voorkomen dat de onderzoeksbestanden herleidbaar zijn naar een individu/persoon. 

Een informatieverzoek wordt pas beoordeeld als deze minimaal voldoet aan de volgende vastgestelde criteria: 

  1. De doelstelling van de Informatiehuishouding: het openbaar vervoer efficiënter en effectiever maken over vervoersmodaliteiten en concessiegrenzen heen, zodat daarmee de dienstverlening voor de reiziger wordt verbeterd. 
  2. De privacywetgeving: het informatieverzoek wordt getoetst aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
  3. De mededingingswetgeving: mogen de gevraagde gegevens samengesteld worden en met wie mogen deze dan vervolgens worden gedeeld? 
  4. De bedrijfsvertrouwelijkheid: bevatten de gevraagde onderzoeksbestanden bedrijfsvertrouwelijke informatie? 
  5. Het juiste gebruik: zijn de gegevens wel geschikt voor het gevraagde informatieverzoek? 

Daarbij toetst de Commissie Toetsing het informatieverzoek tegen de toetsingscriteria. Door toetsingscriteria worden zonnodig aangepast door bijvoorbeeld nieuwe inzichten of aangepaste wetgeving. 


Privacy

Bij de OV-chipkaart en Translink staat de privacy van kaarthouders voorop. Gegevens zijn bij ons in goede handen. Bovendien vinden we dat privacy draait om vrijheid en de mogelijkheid zelf te beslissen hoe je persoonsgegevens worden gebruikt en door wie. Translink verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is. We verwerken gegevens niet voor marketingdoeleinden en we sturen geen aanbiedingen van producten of diensten. 


Informatieverzoek

Het indienen van een informatieverzoek kan door onderstaand aanvraagformulier in te vullen en te mailen naar data@translink.nl. U ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging.


aanvraagformulier Handleiding informatieverzoek 'Van aanvraag tot inzicht'